Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

 

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości:

 

 • Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Kontrahent może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
 • Kontrahent zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kontrahenta.
 • Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeśli opóźnienie Kontrahenta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kontrahenta jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania i dostawy nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kontrahenta i domagać się wykonania przez Kontrahenta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
 • Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.
 • W przypadku umów zawieranych z Kontrahentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • Sprzedawca ponosi wobec Kontrahenta wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad Produktu.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty odbioru Produktu przez Kontrahenta.
 • Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji Sprzedawca usunie w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Kontrahentem. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 • Kontrahent zobowiązany jest do zwrotu całości reklamowanego nakładu.
 • Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, w przypadku jego uprzedniego zaakceptowania przez Kontrahenta.
 • Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kontrahenta oryginału faktury zakupu Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do Sprzedawcy pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej na e-mail kontakt@byproject.pl Sprzedawcy. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej na e-mail dla swej skuteczności winno nastąpić w ciągu w terminie 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 • Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sprzedającego.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24 godzin, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji.
 • Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Produktu, dostarczy Produkt wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Produktu.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

 

 

 

 

 

„Kontrahent”- oznacza wyłącznie:

 • osobę fizyczną prowadzą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu Produktu od Sprzedawcy na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, lub
 • osobę prawną, lub
 • jednostkę organizacyjną nie posiadają osobowości prawnej,
 • która dokonuje zakupu Produktu zawierając umowę ze Sprzedawcą

 

„Sprzedawca”- oznacza:
Firmę byProject Justyna Banaś z siedzibą ul. Szarkowiec 37, 32-250 Miechów - Charsznica, NIP 6372206675

 

 

 

 

Ogólne Warunki Reklamacji

Copyright © 2019-2023 byProject.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone.